Zdroj

Niekedy je ťažké určiť, ktoré poruchy osobnosti sú u konkrétneho pacienta prítomné. Veľmi často sa tiež stáva, že ich diagnostiku sťažujú veľmi zložité kritériá. Poruchy osobnosti skutočne existujú a ak sa neliečia, môžu sťažiť život človeka. Preto je také dôležité rozpoznať ich a pochopiť možnosti ich terapie. Čo sú poruchy osobnosti? Aké sú ich typy? Dajú sa liečiť? Pokračujte v čítaní!

ČO SÚ PORUCHY OSOBNOSTI

Poruchy osobnosti nie sú len o duševných krízach. Je to porucha, ktorá sa dotýka samotnej štruktúry, jadra toho, čo tvorí celú ľudskú osobnosť.

Poruchy osobnosti sú v tomto prístupe ustálené vzorce, ktoré určujú správanie daného človeka, jeho vnímanie reality či jeho prístup k medziľudským kontaktom. Toto sú charakteristické znaky, ktoré sú trvalé. Poruchy osobnosti ovplyvňujú nielen to, ako daný človek vníma iných ľudí a celý svet okolo seba, ale aj to, ako myslí alebo ako vníma seba.

Poruchy osobnosti môžu sťažiť až znemožniť nadväzovanie zdravých medziľudských vzťahov a negatívne vplývať na rodinný, pracovný a spoločenský život.

PORUCHY OSOBNOSTI – PRÍČINY

Poruchy osobnosti vznikajú z komplexných príčin. Mali by sa brať do úvahy biologické, psychosociálne a genetické faktory. V minulosti neboli genetické faktory predmetom intenzívneho výskumu. Výskumníci sa skôr zameriavali na rodinné faktory. Ako príčiny boli indikované neuspokojovanie potreby bezpečia a lásky, stres, rodinné konflikty ale aj narušené kontakty medzi členmi rodiny.

Pri tomto prístupe majú veľký význam pre vznik porúch osobnosti aj všetky narušené a abnormálne vzťahy medzi dieťaťom a rodičmi. Prehnaná ochrana, emocionálny chlad, neustála kontrola a neschopnosť robiť rozhodnutia. Poruchy osobnosti sa veľmi často prejavujú v dospievaní alebo v detstve.

TYPY PORÚCH OSOBNOSTI

Poruchy osobnosti sú veľmi širokou skupinou porúch. Klasifikácia je veľmi rôznorodá. Stále však existujú rôzne typy porúch. Aké sú tieto poruchy?

  • Paranoidná osobnosť – v tomto prípade sú narušené osoby nadmerne podozrievavé. So zdravou nedôverou to nemá nič spoločné. Takíto ľudia veria, že celý svet je proti nim a myslia si, že všetci im chcú ublížiť. To všetko spôsobuje, že takíto ľudia sú veľmi nedôverčiví, vzďaľujú sa od ľudí a vedú osamelý spôsob života. Zároveň nie sú naklonení odpúšťať iným ľuďom, pretože všade vidia podvod a zlú vôľu.
  • Schizoidná osobnosť – takíto ľudia sa vyznačujú extrémnym individualizmom. Nezaujímajú sa o trvalé vzťahy s inými ľuďmi a často sa ani nezaujímajú o svoju vlastnú s*xualitu. Kontakt s inými ľuďmi nie je pre nich uspokojivý.
  • Antisociálna osobnosť – takíto ľudia sú impulzívni a často agresívni. Popierajú existenciu všetkých pravidiel, a preto sa niekedy opakovane dostávajú do konfliktu so zákonom. Stáva sa tiež, že siahajú po rôznych druhoch stimulantov – vrátane drog či alkoholu.
  • Histriónska osobnosť – ľudia s histriónskou osobnosťou majú neustálu, obrovskú potrebu byť v centre pozornosti a urobia všetko pre to aby dosiahli svoj cieľ. Nerešpektujú všeobecne uznávané pravidlá a správajú sa nevhodne. Ich správanie sa často vyznačuje vysokou mierou s*xuality a zvodným správaním.
  • Hraničná osobnosť – v tomto prípade narušení ľudia veľmi často upadajú z jedného emocionálneho stavu do druhého. Toto správanie je zaťažujúce nielen pre nich, ale aj pre ich najbližšie okolie. Prechádzajú z extrémov do extrémov – od eufórie k hlbokému zúfalstvu, od vyznaní lásky k vyznaniam horúcej nenávisti.
  • Narcistická osobnosť – ľudia s narcistickou osobnosťou majú veľkú dávku sebalásky. Takéto osoby sú presvedčené o svojej jedinečnosti a veria, že sú stvorené pre vyššie účely. Narcista miluje iba seba a je zameraný na seba a svoje potreby. Potrebuje iných ľudí, pokiaľ sú schopní napĺňať jeho potreby. Ľudia s narcistickou osobnosťou môžu manipulovať s ostatnými, aby dosiahli svoj cieľ a nemuseli sa obávať, že by ich správanie mohlo niekomu ublížiť.
  • Vyhýbavá osobnosť – táto porucha osobnosti pociťuje neustály strach, ktorý ich paralyzuje a sťažuje alebo dokonca znemožňuje robiť rozhodnutia. Takíto ľudia nedokážu nadviazať a udržiavať vzťahy s inými ľuďmi. Vyhýbavú osobnosť veľmi často sprevádza veľmi nízke sebavedomie a silný strach z kritiky inými ľuďmi.
  • Anankastická osobnosť – Takíto ľudia sú extrémni perfekcionisti. Všetko sa musí robiť v poradí určenom danými ľuďmi a s ohľadom aj na tie najmenšie detaily – aj keď sú pre iných ľudí nedôležité alebo dokonca nepostrehnuteľné.

PORUCHY OSOBNOSTI – LIEČBA

Prvým krokom k úspechu je priznať si, že máte problém. Na rozdiel od zdania je to veľmi ťažké, pretože narušení ľudia si možno neuvedomujú, že ich správanie je nevhodné a vyžaduje zmenu. Psychoterapia je základným kameňom liečby porúch osobnosti. Veľmi často sa využíva psychoterapia v psychodynamickom prúde – dlhodobá terapia, ktorá však prináša veľké úspechy a pomáha ľuďom, ktorí ju podstúpili a systematicky na sebe pracujú.

Využíva sa aj kognitívno-behaviorálna terapia a jej rôzne druhy. Bez ohľadu na typ psychoterapie je pre jej úspech veľmi dôležité, aby medzi pacientom a terapeutom vzniklo puto založené na dôvere a vzájomnom záväzku.