Dlho sa predpokladalo, že naša osobnosť je súborom stabilných charakteristík. Ale je to tak? Možno sa môžeme meniť rýchlejšie, ako si myslíme.

VEĽKÁ PÄTICA

Podľa psychológov formuje osobnosť Veľká päťka osobnostných čŕt. Čo zahŕňa?

  • extroverzia,
  • benevolencia,
  • svedomitosť,
  • neuroticizmus (a opačný pól – emocionálna stabilita),
  • otvorenosť novým skúsenostiam.
Predpokladá sa, že tieto vlastnosti sa v dospelosti stabilizujú. Môžu sa meniť, ale zmeny sú postupné. Osobnostné črty ovplyvňujú naše sociálne vzťahy, úspech, duševné a fyzické zdravie a ďalšie oblasti života.

ZMENA OSOBNOSTI

V roku 2017 psychológovia z Chicagskej univerzity uverejnili štúdiu, ktorá naznačuje, že osobnosť je oveľa premenlivejšia, ako si myslíme. Výskumníci analyzovali viac ako 200 klinických štúdií v snahe pochopiť, ako rôzne typy psychoterapie a liekov ovplyvňujú charakter ľudí s duševným ochorením.
Časová os
Zistilo sa, že osobnostné črty sa zmenili v relatívne krátkom čase, od dvoch do 16 týždňov liečby. Účastníci vykazovali nárast extraverzie a pokles na škále neuroticizmu. Postupne sa zvýšila aj prívetivosť a svedomitosť.
Výsledky prekvapili autora štúdie, profesora psychológie Brenta Robertsa: “Netušili sme, že osobnostné črty sa dajú zmeniť už za niekoľko týždňov alebo mesiacov. Roky áno, ale mesiace!”
Udržateľnosť
Analýza ukázala, že zmeny neboli dočasné, ale pretrvávali dlho po ukončení liečby. Hovorili sme o skutočnej zmene osobnosti, nie o dočasnej zmene nálady, ktorá nastáva pri zmiernení príznakov depresie alebo úzkostnej poruchy.
“Psychoterapeuti nepomáhajú pacientom len k tomu, aby sa cítili lepšie, napríklad zmiernením príznakov depresie,” zdôrazňuje Brent Roberts. – Vybavujú klientov aj nástrojom, ktorý im pomôže na konci terapie.”
Dynamika
Dôležité je, že stupeň osobnej zmeny je ovplyvnený dôvodom, prečo klient vyhľadal pomoc. Najviac sa zmenili pacienti s úzkostnými a osobnostnými poruchami. Pacienti, ktorí zneužívali drogy, alkohol alebo mali poruchy príjmu potravy, sa zmenili najmenej. Výskumníkom sa nepodarilo určiť príčinu týchto rozdielov.

ĎALŠÍ KROK

Výsledky štúdie naznačujú, že by sme mali prehodnotiť osobnosť. Osobnosť považujeme za súbor stabilných charakteristík, ale zdá sa, že to nie vždy platí. Ďalším krokom je zistiť, ako dochádza k zmenám počas terapie. Nemusí to byť spôsobené špecifickou liečbou, ale základným princípom psychoterapie: terapeuti venujú starostlivosť a pozornosť, a to spúšťa proces pozitívnej zmeny.