Zdroj

Pri domácom násilí nejde len o fyzické týranie člena rodiny, ale môže byť aj psychické, sexuálne či ekonomické týranie. Obeťami domáceho násilia sú predovšetkým ženy, ktoré sa často bránia hanbe a bezmocnosti rozbiť toxický vzťah. Aký je mechanizmus domáceho násilia a kde môžu obete vyhľadať pomoc?

K násiliu v rodine dochádza vtedy, ak manžel, manželka alebo iný člen rodiny spôsobí telesnú alebo duševnú ujmu príbuzným, s ktorými žije pod jednou strechou. Páchateľ domáceho násilia sa snaží osobu ovládnuť, zastrašovať, ponižovať a vnucovať jej konkrétne správanie. Ak osoba v domácnosti nezareaguje a nepožiada o pomoc včas, bude pre ňu čím ďalej tým ťažšie prelomiť začarovaný kruh násilia. Potom je jedinou možnosťou obrátiť sa na inštitúcie, ktoré majú zákonné prostriedky na pomoc pri potrestaní páchateľov násilia.

Domáce násilie: kedy k nemu dochádza?

O domácom násilí možno uvažovať, ak spĺňa nasledujúce vlastnosti:

  • je úmyselné, čo znamená, že činy páchateľa sú vedomé a úmyselné;
  • je to typ vzťahu, v ktorom je jedna strana podriadená druhej – páchateľ využíva svoju fyzickú, mentálnu, ekonomickú alebo sociálnu výhodu, aby ovládol obeť;
  • je vzťah, v ktorom páchateľ konaním porušuje osobné práva obete;
  • spôsobuje fyzickú a duševnú ujmu a spôsobuje utrpenie osobe, ktorá zažíva násilie.

Formy domáceho násilia a jeho príklady

Existujú 4 základné formy domáceho násilia:

Fyzické násilie – páchateľ porušuje telesnú integritu druhej osoby. Bije ju, kope, ťahá ju, fackuje, škrtí, ťahá za vlasy, šťuchá do nej atď.

Psychologické násilie – páchateľ porušuje osobnú dôstojnosť obete. Toto je najbežnejšia forma domáceho násilia a definuje najširší rozsah spôsobov správania – od každodennej kritiky a ponižovania až po vyhrážky, zastrašovanie, vydieranie, obťažovanie, sledovanie alebo zákazy.

S*xuálne násilie – páchateľ porušuje s*xuálnu sféru obete, t. j. násilím alebo hrozbami, núti ju k súloži, znásilňuje alebo navádza ju na iné sexuálne praktiky proti jej vôli. S*xuálne zneužívanie zahŕňa aj komentovanie vzhľadu inej osoby, vysmievanie sa, posudzovanie jej s*xuálneho výkonu atď.

Ekonomické násilie – páchateľ narúša majetok obete. Tento druh násilia zahŕňa správanie, ako je okrádanie, úmyselné poškodzovanie majetku, preberanie peňazí, dokumentov bez vedomia alebo povolenia druhej osoby, nútenie splatiť dlhy, predaj spoločného majetku bez predchádzajúceho súhlasu atď. Zanedbávanie detí rodičmi – nezabezpečenie dôstojných životných podmienok, zbavenie ich jedla a oblečenia, nedostatok starostlivosti v chorobe, nedostatok duševnej a materiálnej podpory.

Som obeťou domáceho násilia – čo mám robiť?

Spáchanie duševného alebo fyzického násilia na rodinnom príslušníkovi je zločinom, za ktorý hrozí väzenie na 3 až 8 rokov. Ak dôjde k domácemu násiliu, obeť by mala čo najskôr takto reagovať:

  • zavolať políciu – služby sú povinné zasahovať v prípade podozrenia z domáceho násilia. Ak sa páchateľ správa agresívne, polícia môže osobu zatknúť na 48 hodín.
  • zbierať dôkazy o násilí – na tento účel by malo byť vykonané vyšetrenie, ktoré môže vykonať aj bežný rodinný lekár. Vydáva osvedčenie, ktoré by malo obsahovať opis zdravotného stavu obete, druhy a príčiny zranení. Ak je násilie nepretržité, nemali by ste pred príbuznými a priateľmi skrývať vaše fyzické stopy na tele – čím viac ľudí o tom vie, tým viac svedkov máte a tým väčšia šanca bude na potrestanie páchateľa.
  • ísť do inštitúcií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia – majú profesionálnu právnu pomoc, ktorú obeť môže využiť na to, aby mohla svojho násilníka predviesť pred súd. Zamestnanci ústavu pomáhajú pri kontaktoch s políciou a prokuratúrou a zúčastňujú sa súdnych konaní.