Zdroj

Senzorická integrácia je relatívne nový pojem v psychológii, no v posledných rokoch je veľmi populárny. Súvisí to s rastúcim počtom detí s diagnózou porúch zmyslovej integrácie.

Samotný koncept „ zmyslovej integrácie “ vytvorila americká psychologička a terapeutka Anna Jean Ayres. Už vyše 30 rokov pracuje s deťmi, sleduje ich vývin a sociálne správanie. Na tomto základe vyvinula terapiu senzorickej integrácie.

Čo je to senzorická integrácia?

Dieťa sa rodí bezmocné a závislé no jeho vývoj je však extrémne rýchly. Takmer každý deň sa učí niečo nové, spoznáva svet a jeho okolie. Nové skúsenosti získava prostredníctvom zmyslových systémov: hmat, zrak, sluch a chuť.

Jean Ayres zistila, že dieťa získava nové zručnosti v špecifickom poradí. Rozdelila ich do štyroch etáp, ktoré spolu úzko súvisia a vzájomne sa ovplyvňujú:

 • I etapa (život plodu a novorodenecké obdobie) – rozvoj integrácie proprioceptívnych podnetov a integrácie hmatových podnetov.
 • Stupeň II (1. rok života) – spoznávanie telesnej schémy (schopnosť vykonávať zložité účelové pohyby), koordinácia strán tela.
 • Stupeň III (od 1 do 3 rokov) – rozvoj reči, rozvoj manipulačných schopností.
 • Štádium IV (predškolské a rané školské obdobie) – rozvoj medzihemisférickej komunikácie, sebakontroly, sebaprijatia, schopnosti porozumieť a abstraktne myslieť.

Každý z týchto krokov musí byť uvedený v určitom poradí. Keď je centrálny nervový systém narušený, premieta sa to do emocionálnych, sociálnych a rodinných problémov. Dieťa sa môže správať k dospelým nezrozumiteľne, spôsobovať výchovné problémy, ktoré však nevyplývajú z jeho zlomyseľnosti, ale práve z porúch zmyslovej integrácie.

Carol Kranowitz, autorka mnohých publikácií v oblasti porúch senzorickej integrácie, verí, že je možné identifikovať faktory, ktoré predisponujú k poruchám SI.

Patria k nim:

 • genetické podmienky,
 • prenatálne faktory, ako je fajčenie a pitie alkoholu počas tehotenstva, viacpočetné tehotenstvo, predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť a stres po pôrode (napríklad v dôsledku cisárskeho rezu ).
 • perinatálne faktory, teda žltačka, dlhodobá hospitalizácia.

Príznaky porúch SI

Je ich veľa a tiež závisia aj od kategórie. Rodičia by sa však mali zaujímať o správanie, ako napríklad:

 • nadmerná pohyblivosť dieťaťa (dieťa je často vnímané ako drzé, neposlušné),
 • pasivita, nízka aktivita dieťaťa,
 • zníženie svalového napätia a sily,
 • ťažkosti pri získavaní nových motorických zručností,
 • problém so samoobsluhou – umývanie, obliekanie,
 • nízka motorická koordinácia,
 • strach z lezenia po rebríkoch, stoličke alebo pohovke,
 • neochota umývať sa, strihať nechty a vlasy,
 • neochota maznať sa, hladkať,
 • neochota hrať sa s inými deťmi,
 • plačlivosť dieťaťa, krik (častý príznak u detí ).

Mnohé z týchto správaní rodičia podceňujú. Dospelí veria, že dieťa z toho vyrastie alebo bude vyžadovať viac disciplíny, pretože je neslušné. Poruchy zmyslového vnímania sa však môžu zhoršiť a narastať.

Terapia senzorickej integrácie výrazne zlepší zrakové a sluchové schopnosti dieťaťa, jeho koncentráciu a rozsah pozornosti. Zlepší aj hrubú a jemnú motoriku, priaznivo ovplyvní sebavedomie a emocionálne fungovanie dieťaťa.