Zdroj

Vzťahy s rovesníkmi výrazne prispievajú k emocionálnemu rozvoju dieťaťa. Už v predškolskom veku začína byť dieťa stále viac so svojimi rovesníkmi – vznikajú prvé priateľstvá, dieťa sa učí budovať priateľstvá s ľuďmi mimo najbližšej rodiny. Vzťahy s rovesníkmi tiež pomáhajú rozvíjať medziľudské zručnosti, tak potrebné v dospelosti.

Vzťahy s rovesníkmi a medziľudské zručnosti

Vzťahy s rovesníkmi sú dôležitým prvkom socializačného procesu dieťaťa, ktorý mu umožňuje osvojiť si pravidlá skupiny a spoločnosti. Schopnosť ustupovať iným, deliť sa o hračky či sladkosti je na rozdiel od zdania veľmi dôležitá zručnosť, ktorá má pozitívny vplyv na emocionálny vývoj dieťaťa.

Osvojenie si schopnosti spolupracovať s ostatnými si vo veľkej miere vyžaduje kontakt so skupinou rovesníkov. Tieto typy pravidiel a zručností môžu byť pre dieťa novinkou, ak nemá súrodencov, s ktorými by si už stanovilo podobné pravidlá správania.

Vzťahy s rovesníkmi môžu formovať správanie dieťaťa prostredníctvom pozitívneho a negatívneho posilnenia špecifického správania. Keď predškolák urobí niečo zlé, môže byť kritizované alebo ignorované skupinou. Pozitívnou posilou je úsmev, milé slová alebo pochvala dieťaťa. Dieťa sa učí prispôsobovať sa určitým normám bez kontroly rodičov a vďaka skupinovým hodnoteniam rovesníkov. Negatívne hodnotenia kamarátov privádzajú dieťa do ťažkej situácie.

Vďaka bežným tematickým hrám, napríklad doma alebo v nemocnici, sa dieťa učí vcítiť sa do rôznych rolí. Pri takýchto hrách je tiež dôležité, aby umožňovali rôzne interakcie s rovesníkmi.

Vzťahy s rovesníkmi a komunikačné schopnosti

Nadväzovanie a udržiavanie kontaktu s inými ľuďmi je ďalšou zručnosťou, ktorú si dieťa osvojuje postupne. Interpersonálne zručnosti, ako je vyjednávanie, riešenie konfliktov a urovnávanie problémov, sa vám zídu v dospelosti.

Pozitívne vzťahy s rovesníkmi a prvé priateľstvá umožňujú dieťaťu budovať vzťahy, učiť sa jasnej a plynulej komunikácii a vyjadrovať svoje vlastné potreby a hodnotenia. Dieťa, ktoré sa často rozpráva a hrá sa s ostatnými, je otvorenejšie vyjadrovaniu pocitov a má menší odpor voči kontaktu s inými ľuďmi.

Aj keď vzťahy s rovesníkmi majú významný vplyv na emocionálny a sociálny vývoj dieťaťa, vzťahy s dospelými sú taktiež veľmi dôležité.