Infantilizmus je stav kedy biologický vek nie vždy zodpovedá psychologickému. Formálne dospelá osoba, ktorá pracuje v kancelárii a má dlhodobý vzťah, môže byť stále infantilná. Dnes si vysvetlíme, čo je psychologická nezrelosť, ako sa môže prejaviť a či je potrebné s ňou bojovať.

Čo je to infantilnosť

Infantilnosť (infantilizmus) je psychologická nezrelosť a detské správanie u dospelých ľudí.

Je dôležité si uvedomiť rozdiel medzi psychickým a psychologickým infantilizmom. V prvom prípade správanie človeka súvisí s poruchami psychiky: nemôže to úmyselne zmeniť, dokonca aj keby chcel. V prípade psychologickej infantilnosti je však človek schopný zmeniť sa, ale častejšie sa rozhoduje to nerobiť. Dôvodom môže byť strach zodpovednosti alebo túžba ostať „večným dieťaťom“, o ktorého sa starajú.

Príznaky infantilnej osobnosti:

 • nie je samostatný v svojich činoch a rozhodnutiach
 • cíti sa nechránený, nie je si istý svojimi schopnosťami
 • nie je náročný voči sebe
 • kritický k iným
 • nevie zvládať svoje emócie (hneva sa, robí scény, uráža sa, nechce sa baviť, keď sa niečo stane)
 • prejavuje egocentrizmus
 • má problémy v vzťahoch
 • nevie kontrolovať svoju impulzívnosť
 • nie je schopný systematickej činnosti, podľahne ťažkostiam

Infantilné osoby si myslia, že sú vždy “stredobodom” vo vlastnom a cudzom živote. Ťažko premýšľajú o potrebách a túžbach ostatných a ak im nedávajú prioritu, spôsobuje to protest, akútnu sklamanie a pocit nespravodlivosti. Infantilovia sa vyhýbajú “dospelým” zodpovednostiam a “nepríjemnej” činnosti, usilujú sa prenášať takéto úlohy na iných a ospravedlňujú sa tým, že “nevedia”. To môže byť vážnou prekážkou v medziľudských vzťahoch. Nie každý partner je ochotný vykonávať všetky “dospelé” povinnosti samostatne: organizáciu domácnosti, platby a plánovanie.

Podľa psychológov sa za útekmi od povinností infantilov vždy skrývajú obavy pred veľkým, strašidelným a nezrozumiteľným svetom. Boja sa, že sa nebudú vedieť vyrovnať a preto zaujímajú pozíciu dieťaťa a uprednostňujú, aby “dospelí” vykonávali vážne veci a prijímali rozhodnutia. To môže brániť v sebarealizácii, poskytovaní podpory v ťažkých situáciách, stanovení dlhodobých cieľov a ich dosahovaní.

Infantilnosť a dospelosť

Dnes existuje mnoho pozícií medzi výskumníkmi o tom, v akej vekovej hranici sa človek stáva dospelým. Ak zhrnieme rôzne číselné rozpätia, ktoré uvádzajú psychológovia, zrelosť nastáva v rozmedzí 25 až 45 rokov. Väčšina odborníkov upozorňuje na to, že proces prebieha nerovnomerne: napríklad fyzický a intelektuálny vývoj môže predchádzať emocionálnemu dospievaniu. Okrem toho, dospelosť nemusí zodpovedať psychologickej zrelosti. Formálnym príznakom dosiahnutia dospelosti je prijatie a osvojenie si sociálnych rolí, ako sú pracovník, partner, rodič.

Často sa za infantilnosť považujú “detské” záujmy alebo odmietanie tradičných scenárov v živote. Napríklad sa to pripisuje mileniálom, ktorí v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami trávia viac času hľadaním svojho miesta vo svete a osobnej realizácii. Neponáhľajú si založiť vlastnú rodinu, nie vždy sa usilujú o stabilnú kariéru a častejšie nechcú mať deti. Podľa niektorých výskumníkov to umožňuje hovoriť o globálnom nechutenstve dospieť – “sociálnom infantilizme”.

Zároveň niektorí psychológovia tvrdia, že hranice dospelosti sa dnes prirodzene posúvajú: vďaka zvýšeniu úrovne a trvania života majú ľudia viac príležitostí na vzdelávanie, cestovanie a hľadanie seba samých. Toto sa spája s celosvetovými trendmi: mladí ľudia odsťahujú od rodičov neskôr a vstupujú do manželstva, viac času trávia v škole, častejšie sa skúšajú v rôznych profesionálnych oblastiach. A všeobecne väčšine mladých ľudí v súčasnosti nie je potrebné prevziať v ranom veku veľa záväzkov.

Je dôležité si uvedomiť, že absencia “dospelých” záväzkov sama osebe ešte nie je prejavom osobnej nezodpovednosti a infantilnosti. Preto medzi nimi netreba kladť rovnítko.

Toto je infantilné:

 • Úplná závislosť od rodičov alebo partnera
 • Strach z zodpovednosti, vyhýbanie sa záväzkom
 • Prekladanie viny za všetko na ostatných alebo na okolnosti
 • Nadmerná citlivosť na kritiku
 • Život v fantáziách, odmietanie prijímať realitu

Toto nie je infantilné:

 • “Pubertálny” štýl oblečenia a / alebo make-upu
 • Tetovania, piercing, farbené vlasy
 • Záľuby v videohrách, stolových hrách, fanfikciách
 • Silne rozvinutá predstavivosť a emocionalita
 • Zmena oblastí aktivity, hľadanie seba

Čo je psychologická zrelosť?

Mnohí psychológovia sú presvedčení, že psychologické “dospie” človeka trvá celý život. Kladú dôraz na to, že ide o proces, nie výsledok, a každý ho prechádza vo svojom vlastnom tempe. Všetko je tak individuálne, že neexistujú univerzálne kritériá, ktoré by bolo možné “priložiť” k človeku a uzavrieť, či je infantiálny alebo nie.

Aj keď nie je možné nájsť všetky príznaky zrelosti v jednom človeku, existujú kritériá, na ktoré sa môžeme približne opierať. Majú dve dimenzie: vzťahy sám so sebou a s ostatnými. Psychologicky zrelý človek si uvedomuje svoje odlišné postavenie od ostatných ľudí, je “vedome nezávislý”. To znamená, že človek je schopný sám seba zabezpečiť, uvedomuje si svoje hranice, usiluje sa o samostatnosť a je schopný niesť za to osobnú zodpovednosť.

Príznaky zrelej osobnosti sú:

 • Prešiel separáciou od rodičov, nevzťahuje sa k partnerovi ako k rodičovi
 • Schopný samoregulácie: vie kontrolovať svoje emócie a impulzy
 • Emocionálne zrelý (racionalita, dobrá sebakontrola)
 • Schopný prevziať zodpovednosť
 • Schopný reflexie
 • Uvedomuje si potrebu samorealizácie a snaží sa o ňu
 • Vie robiť rozhodnutia a prevziať zodpovednosť za svoje chyby
 • Snaží sa pochopiť a prijať seba a iných
 • Schopný vytvárať rovnocenné vzťahy s ľuďmi
 • Má flexibilitu a otvorenosť k novému
 • Vie sa vysporiadať s neistotou

Ako sa “dospieť” psychologicky

Infantilizmus je vždy problém nedostatku zručností (emocionálnych, každodenných) a neistoty vlastných síl. Vyvíja sa ako snehová guľa: najprv sa správate tak z obavy, a potom sa k strachu pridáva nedostatok skúseností. Preto sa zdá, že už je neskoro niečo meniť, pretože všetci ostatní odišli ďaleko vpred a už dávno to robia lepšie ako vy. Úlohou je vyjsť z pozície dieťaťa, pomôcť si rozvinúť nové zručnosti a pocítiť vnútornú oporu. Takto to môžete robiť.

Pracujte s hlbokými presvedčeniami

Často sú korene infantilizmu výsledkom rodičovských odkazov – názorov, ktoré sme “prevzali” a začali vnímať ako pravdu o sebe. Ak chcete toto prekonať, musíte nájsť hlboké presvedčenie, ktoré vás “vracia” do detstva, odhodí vás do pozície, kde sa cítite malí a bezmocní.

Môžu to byť takéto posolstvá:

 • “Nič nevieš.”
 • “Nie ste úplným človekom.”
 • “Bez pomoci iných sa neviete popasovať.”
 • “Nezrozumiteľné, čo chcete.”

Uvedomte si, že to nie sú fakty objektívnej reality. Nemali ste alternatívnu skúsenosť, keď vám to hovorili – ale teraz ju môžete získať. Aby ste presvedčenia pochybili, môžete sa pokúsiť spomenúť a zapísať všetky úlohy, s ktorými sa vám darilo zvládnuť bez pomoci iných. Môžete sa k tejto zoznamu obracať vždy, keď vás postihuje neistota vlastných síl a strach.

Oddelte sa a začnite niečo robiť pre seba

Získajte podporu tých, ktorí veria vo vás, nie tých, ktorí vás zahrávajú do závislosti a do pozície nezručného dieťaťa. Potom urobte malé kroky na ceste k tomu, aby viac faktorov vášho života záviselo od vás. Učte sa byť si vedomý a stanovovať svoje hranice.

Vyberte si cieľ, ktorého chcete dosiahnuť – môže to byť spojené s obľúbenou činnosťou, osobným životom, tvorbou alebo cestovaním po svete. Snažte sa ísť nie z toho, ako “treba” – počúvajte svoje potreby a pocity. Sestavte plán realizácie a držte sa ho. Ak je ťažké pochopiť, ako začať a ako najlepšie konať, môžete pracovať s modelom zmien, o ktorom sme hovorili v tomto článku.

Zaznamenávajte svoje úspechy a chváľte sa nimi. Snažte sa byť pre seba starostlivým rodičom. Ak je to pre vás zatiaľ príliš ťažké, môžete sa obrátiť na psychológa o odbornú pomoc. Odborník vám pomôže nájsť vnútorné zdroje a stať sa zrelšou a integrovanejšou osobou.

Ako terapia môže pomôcť pri dospelosti

Môže sa zdať, že návšteva terapie je krok späť k závislosti na iných. Ale terapeut nezodpovedá za životné rozhodnutia klienta, ale pomáha mu postupne „rásť“ k samostatnosti. To je možné vďaka skúsenostiam, ktoré človek získava v terapii.

Skúsenosť s dosahovaním cieľov

Dospelý človek dokáže pochopiť, čo chce, rozhodnúť sa, stanoviť cieľ, vypracovať plán akcií a dodržiavať ho. Keď sa obrátite na špecialistu, prvou vecou, ktorú robíte, je formulovanie požiadavky – cieľ terapeutickej práce. Potom pravidelne navštevujete konzultácie s psychológom, plníte úlohy a prekonávate ťažkosti. Získate dôležitú skúsenosť „vidím cieľ – ide k cieľu“. Táto skúsenosť pomáha uvedomiť si zodpovednosť za vlastný život a konať vlastnému dobru.

Skúsenosť s prijímaním situácie

Nedospelému človeku je ťažké prežívať situácie, kedy niečo ide proti jeho túžbam alebo predstavám o „dobrom sebe“. Je pre neho ťažké vydržať pocit sklamanie. Snaží sa k manipuláciám, tvorí nereálne plány, popiera svoje chyby alebo sa jednoducho uzatvára, odmieta podniknúť čokoľvek. Práca s psychológom na konzultáciách učí prijať situáciu takú, aká je. To nie je zmierenie: prijatie nezruší potrebu konať. Ale bez toho sa nedá primerane pozerať na svet, chápať svoje obmedzenia a robiť to, čo je v tvojich silách.

Skúsenosť s prijímaním pomoci

Absolútna sebestačnosť v živote je mýtus, detinské predstavy o tom, ako by mal byť dospelý človek. V skutočnosti môže každý z nás potrebovať pomoc. Uvedomovať si to a prijímať ju znamená adekvátne posúdiť svoje sily a starať sa o seba. Práve to sa človek učí v práci s psychológom počas konzultácií.

ZDROJ